سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سازمان تبلیغات شهرستان شهرضا  
مسئول فعالیت های تابستانی  
 
 
اجرائی  
همکاری 
هلال احمر شهرستان شهرضا  
مسئول فعالیت های تابستانی  
 
 
اجرائی  
همکاری 
هلال احمر شهرستان شهرضا 
مسئول فعالیت های تابستانی 
 
 
اجرائی 
تدریس 
مدرسه القرآن الكریم شهرضا  
مدرس 
 
 
قرآن 
تدریس 
مدرسه القرآن الکریم شهرضا  
مدرس 
 
 
قرآن